Saklaýan halta we kir ýuwýan halta barada maglumat

Saklaýan halta, ýuwulýan halta

Hinguwmak we tehniki hyzmat etmek üçin sumka hammam sumkasy, hammam sumkasy we hammam sumkasy hem bolup biler.Ir turmak diňe hammamda hajathana saklamagy aňsatlaşdyrmakdyr.Hajathana we tehniki hyzmat ediş enjamlaryna, haryt daşaýan syýahatçylyga we ş.m. ösdi, gündelik durmuşymyza amatlylyk berýär.

habarlar (2)
habarlar (1)

möhüm maglumatlar

Göz gara, dodak ýalpyldawuk, poroşok, gaş galam, gün şöhlesi, ýag siňdiriji kagyz, polotensa we ş.m. hajathana daşamak üçin ulanylýan sumka, işewürlik, syýahatçylyk we uzak aralyga syýahat etmek üçin zerur zatlaryň biridir.
Washuwýan haltany hammam sumkasy hammam sumkasy diýip hem atlandyryp bolar.

Material klassifikasiýa

Simpleönekeý plastik hammam bukjasy
Deri hammam sumkasy

habarlar (4)
habarlar (3)

Adyndan görnüşi ýaly, onuň materialy deriden ýasaldy.Plasticönekeý plastmassa hammam sumkasy bilen deňeşdirilende, kämilleşdirilen önüm diýmek bolar, görnüşi hem başga.Belli şekil takmynan tegelek, gönüburçly, inedördül we ş.m. bölünýär!Käbir deri önümleri hammam haltalary dürli adamlar üçin amatly nagyşlar bilen enjamlaşdyrylandyr!

Kauçuk tor hammam sumkasy

Bu material, suwuň syzmagy we şemalladyş aýratynlyklaryna eýe bolan plastik tor materiallaryndan doly.Bu hammam sumkasyndaky ýuwujy gap-gaçlary guratmak aňsat we her dürli üýtgeşik ys bermez.Uzak aralyga syýahat etmek üçin has amatlydyr.Bu materialyň aýratynlygy sebäpli, onuň ýüzüni her dürli şrift we nagyş bilen çap edip bolmaýar!

Deri rezin tor, birleşdirilen hammam sumkasy
Bu önüm esasy material hökmünde deri materiallary we kömekçi hökmünde rezin tor bilen birleşdirilen hammam sumkasydyr.Kauçuk tor materialy esasan hammam sumkasynyň aşagy we iki tarapy bilen enjamlaşdyrylandyr.Deri hammam sumkasynyň möhürlenmegini çözýän zeýkeş we işleýşi maksat edinýär!

Zygyr mata halta

Vanna haltasynyň iň meşhur görnüşi!Imitasiýa zygyr näme?Aslynda esasy material henizem gaty rezin gaty tor bolup, ýüzi zygyr görnüşine we reňkine meňzeýär,

Onuň artykmaçlygy, ýokary temperatura we pes temperatura çydamly we döwmek aňsat däl.Adaty hammam sumkasynyň iň köp ýük göterijisi 15 kg töweregi.


Iş wagty: Maý-24-2022