Meşhur önümlerde reňk meýilleri

2023-nji ýylyň ýaz we tomus seriýalary ýürekdäki şatlygy güýçlendirmek üçin açyk reňkler ulandy.Janly reňkler arkaly tebigaty we energiýany geçirip bilýärdiler.Gözüňi özüne çekiji reňkler adamlaryň döredijiligini we öňe ylgamak islegini boşatdy.Şol bir wagtyň özünde, reňkleri bejeriş funksiýasy we rahat beden we aň bilen dünýäniň daşyndaky çölden we ýüregimizdäki çuňňur weýrançylygy we bulaşyklygy deňleşdirmek üçin rahat illýuziýa topragy bilen çykaryp bileris.Tebigat bilen çuňňur baglanyşyk bilen ýumşak we amatly bitarap reňk, ýer reňk ulgamynyň doýgunlygyny peseltdi, gözüňi gamaşdyrmaýardy, ýöne ýüregi bejerip bilýärdi.Düýşli ak äheň rahat we ýüregi ýuwup, owadan we owadan boldy.

Greenaşyl

Greenaşyl çäksiz janlylygy görkezýär we ýaş sarp edijileriň oňyn we güýçli bagt görkezmek isleglerini kanagatlandyrýar.Bazaryň häzirki zaman şahsyýetine uýgunlaşyň we pes açyk ýaşyl manyda, oýnawaç we ýokary derejeli manydan doly

habarlar (2)

Badam

Badam yzygiderli ýyly häsiýetlerini saklaýar.Çuň we doly doýma äheňi nostalgiki duýgulary görkezýär we teksturany dolandyrmak üçin ýönekeý we aňsat, sarp edijileriň durnuklylyga bolan ünsüne laýyk gelýär.

habarlar (3)

Sary

Sary reňk adamlary ýyly we güneşli, janlylykdan doly, ýumşak we açyk reňkler adamlary ýakymly duýýardy we reňklere gabat gelmek has aňsatdy.

habarlar (44)
habarlar (55)

Gök asman

Gök reňk henizem möhüm reňkdi, täze we ýumşakdy.Bu reňk ýumşak we sypaýy güýçli çeýeligi, şeýle hem täze we erkin aýratynlyklary bolan moda dynç alyş stiline eýe boldy.Iş we iş üçin amatlydy.

habarlar (6)

Gülgüne we gyrmyzy

Öňki ýokary doýma gülgüne bilen deňeşdirilende, bu gülgüne reňk has ýumşak we ýumşakdy.Bu gülgüne reňk süýt poroşokynyň has güýçli reňkine eýe bolup, ýaş gyzyň asuda we mylaýym häsiýetini görkezýärdi, iň esasysy aýallaryň seksi tarapyny görkezýärdi.

habarlar (7)
habarlar (8)

Krem goňur

Bitarap reňk has köp duýgulary görkezýärdi, bitarap reňk has ýyly bolardy we optimizm we ýaşlyk stilini görkezmek üçin ýaş sarp edijileriň erkin isleglerini kanagatlandyrmak üçin reňkde has baý üýtgeşmeler bolardy.Mowzuk astyndaky ýeriň reňki, reňkleriň dürlüligini görkezip, bitarap reňkiň geçişine ünsi çekdi.

habarlar (9)
habarlar (1)

Iş wagty: Maý-24-2022